Oferowane wsparcie

Wsparcie Klubu Integracji Społecznej: udział w działaniach aktywujących społecznie i zawodowo, w tym:

 • Grupy samopomocowe
 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu- Ścieżka reintegracji
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
 • Poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo zawodowe, wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenia komputerowe
 • Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
  • Robotnik gospodarczy z uprawnieniami energetycznymi G1,
  • Pomoc kuchenna
 • Staże – od 3 do 5 miesięcy (decyduje ścieżka reintegracji)

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami